Ondersteuning inrichten KCC / Midoffice / zaaksysteem


Back

 

 


 

IBPO 
Samen Realiseren


 


 


 
 

Door de jarenlange ervaring binnen gemeenteland met de gemeentelijke processen en kennis van de leveranciers kan IBPO u ondersteunen bij het inrichten van uw KCC het zaakgericht werken en een midoffice implementatie om zo te komen tot:

Beschrijving: *      Betere diensterlening.

Beschrijving: *      Minder administratieve lasten.

Beschrijving: *     het in één keer goed afhandelen van 80% van de vragen van een burger doormiddel van professionalisatie  en efficiente inrichting van het KCC.

Beschrijving: *     Het nieuwe werken

In samenwerking met ControlV een samenwerkingsverband tussen ZZPers die vooral opereren binnen de gemeentelijke markt heeft IBPO een processchema ontwikkeld waarin een zo volledig mogelijk beeld wordt geschept van de onderlinge samenhang tussen een KCC het zaakgericht werken de benodigde componenten en de aandachtspunten. Dit schema is o.a gebaseerd op het concept Antwoord©.

 

 

Soll situatie 2015

In 2015 zijn gemeenten de ingang voor alle burgers, bedrijven en instellingen voor nagenoeg alle vragen aan de overheid. Deze visie van de commissie Gemeentelijke Dienstverlening (commissie Jorritsma) is overgenomen in de "Verklaring betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid" door de gezamenlijke overheden. De gemeente is in 2015 dus het loket voor de burger voor bijna de gehele overheid. Naast de verbreding van de vragen aan de gemeente willen veel gemeenten de contacten met burgers professioneler afhandelen. Bijvoorbeeld het telefonische contact met burgers verbeteren en meer producten en diensten digitaal aanbieden. Het realiseren van deze twee ambities is een stevige uitdaging en een enorme kans voor gemeenten.

Het concept Antwoord

Om dit te realiseren heeft het concept Antwoord hiervoor vier bouwstenen benoemd:

De vier bouwstenen

1: producten/diensten en kanalen
2: processen en besturing
3: systemen en informatie
4: leiderschap en medewerkers

De Burger moet voor alle vragen aan de overheid bij de gemeente terecht kunnen en hij moet dit via alle kanalen kunnen doen multichannel is het uitgangspunt voor de Burgers en bedrijven. via elk kanaal moet de burger toegang krijgen tot dezelfde informatie. Daarbij moet de burger en de KCC-medewerkers bijvoorbeeld internet en telefoon in samenhang kunnen gebruiken. De gemeente moet dus hebben nagedacht over het gebruik van de kanalen en de wijze waarop producten en diensten (ook van andere overheidsorganisaties) via die kanalen worden aangeboden. Als het KCC het burgercontact op deze manier wil afhandelen, zal de gemeente tevensde onderliggende processen beter moeten organiseren. Het KCC zal grip moeten hebben op het burgercontact en daarbij veel processtappen zelfstandig moeten kunnen afhandelen.
De gemeente moet de processen en de besturing daarvan dus veranderen.
Om dit allemaal mogelijk te maken worden er hoge eisen gesteld aan de informatiehuishouding en de ICT-systemen van de gemeente.
Tot slot vraagt een KCC om de ontwikkeling van mensen die in het KCC gaan werken en de zorg dat de totale gemeente en uiteindelijk andere overheidsorganisaties gaan mee-werken aan de realisatie van het KCC. Antwoord vraagt dus ook om verandering van leiderschap en medewerkers.

Om in de toekomst makkelijk producten en diensten af te kunnen nemen bij de overheid zullen gemeenten flink moeten investeren in de vier bouwstenen die hierboven zijn benoemd. Omdat de bouwstenen samenhangen, zullen gemeenten niet op korte termijn het overheidsloket worden maar moeten ze het realiseren van Antwoord stapsgewijs aanpakken. Hiervoor worden vijf fasen onderkend.

De meeste gemeentes bevinden zich nu nog in fase 1 of fase 2 het streven is om in 2015 de gemeentes op het niveau van fase 5 te hebben.

Fase 1: Dienst geeft Antwoord

De gemeente heeft voor enkele productenclusters een aparte frontoffice met eigen contactgegevens en kanalen. Er is een frontoffice voor een productencluster per dienst, sector, afdeling of juist per doelgroep. Voorbeelden zijn de frontoffice-belastingen, het zorgloket en het bedrijvenloket. Het contact tussenburger en gemeente verloopt voornamelijk via fysieke balies en de telefoon. Kenmerkend voor deze fase is dus dat de frontoffices nog geïsoleerd van elkaar zijn georganiseerd.

Fase 2: Kanaal geeft Antwoord

De gemeente heeft per kanaal één duidelijke ingang. De gemeente heeft één telefoonnummer, één website en een zoveel mogelijk geconcentreerde balie.De dienstverlening per kanaal bestaat uit meer producten en diensten en gaat per product verder (naast informatieverstrekking ook aanvraag). Vanaf deze fase kan de gemeente ook informatie verstrekken van andere overheidsorganisaties zoals Postbus 51-informatie. Kenmerkend voor deze fase is dat de kanalen nog niet in samenhang worden bestuurd.

Fase 3: Frontoffice geeft Antwoord

De burger komt aan de hand van zijn specifieke situatie of vraag op een logische plek bij de gemeente binnen, de frontoffice. Vanuit de gemeentelijke visie op dienstverlening is voor de afhandeling van contact met de burger dit frontoffice opgezet. In de frontoffice komen alle distributiekanalen samen onder één set adresgegevens. Het maakt voor de burger niet uit welk kanaal hij kiest: de vraag hoeft maar één keer te worden gesteld en het antwoord is juist en volledig,onafhankelijk van het gekozen kanaal. Kenmerkend voor deze fase is dat de frontoffice nog niet de regie neemt op het contact met de burger, complexere vragen worden doorgezet naar de backoffice en zijn dan uit het vizier van de frontoffice.

Fase 4: Gemeente geeft Antwoord

Het KCC neemt de regie op de afhandeling van het contact met de burger. Het KCC zet bij meervoudige producten de individuele enkelvoudige aanvragenuit en bewaakt de afhandeling. De contacten die een burger heeft binnen een kanaal zijn bij een frontofficemedewerker inzichtelijk waardoor de burgerzonder problemen kan overstappen naar een ander kanaal. Het KCC verbetertde dienstverlening, ook in de achterliggende afdelingen en voegt daar proactieve elementen aan toe. Kenmerkend aan deze fase is dat het KCC nog niet alle producten en diensten van de overheid kan afhandelen.

Fase 5: Overheid geeft Antwoord

De gemeente is voor de burger de ingang voor nagenoeg alle vragen aan de overheid en handelt 80% van de vragen van de burger aan de overheid in één keer goed af. De frontoffice levert producten en diensten van een toenemend aantal aangesloten overheidsorganisaties van alle overheidslagen en ketenpartners. De servicenormen zijn daarbij net zo hoog als bij fase 4 voorde gemeente gelden. De regie op de keten wordt door het KCC gevoerd.

 

 

Uw brug tussen techniek, leveranciers en organisatie

 

 


 

 

 

 

 

 


  sitemap
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Albert Notebomer IBPO Tel. 06-55551589
   e-mail:
a.notebomer@ibpo.nl Fazant 2 9843  GB Grijpskerk